שמירה על טוהר המידות

מדיניות של אפס סובלנות לשוחד ושחיתות

  1. קבוצת דניה בע"מ לרבות כלל חברות הבנות שלה בישראל ובעולם, מחויבת לרמה הגבוהה ביותר של התנהלות עסקית ואתית, תוך שמירה והקפדה על יושרה וטוהר מידות.
  2. בתוך כך, יצרה הנהלת החברה, באופן וולונטרי, תוכנית ציות לגילוי ומניעת עבירות שחיתות ושוחד, לרבות שוחד לעובדי ציבור מקומיים וזרים. זאת, על מנת להטמיע דפוסי התנהגות הולמים ונאותים, במטרה להבטיח את עמידתה של החברה ושל כלל עובדיה והגורמים הרלוונטיים – הדירקטורים, נושאי המשרה, היועצים, הנציגים, הקבלנים, הספקים, נותני השירותים, הסוכנים והשדלנים – בשלל הדינים, החוקים, התקנות, הנורמות והנהלים החלים הרלוונטיים.
  3. תכנית הציות כוללת פירוט בדבר הוראות הדין הרלוונטיות וכללי ההתנהגות המחמירים שהחברה אימצה לעצמה, מתוך תשומת לב להמלצות ה OECD וגופים בינלאומיים נוספים (לקריאת התוכנית המלאה ואמות המידה הקבועות בה ניתן ללחוץ כאן. על כלל עובדי החברה והגורמים הרלוונטיים להכיר היטב את תוכנית הציות, להקפיד על ההוראות והכללים המפורטים בה, ולהימנע גם ממקרי גבול.
  4. החברה מחזיקה במדיניות של אפס סובלנות לכל פעולה של מי מעובדיה או מהגורמים הרלוונטיים – זוטרים או בכירים, בארץ או בעולם – הנגועה בשוחד או בשחיתות כלשהי. זאת, הן מתוך ציות מלא לחוק, והן מתוך תפישת עולם עסקית לפיה רק כך עסקי החברה יתנהלו באופן המיטבי, תוך שימור אמונם רב השנים של לקוחותיה, הבנקים וצדדים שלישיים.הפרה של הוראה מהוראות התכנית תהווה עבירת משמעת, על כל המשתמע מכך, ותגרור הליכים משמעתיים נגד המפר.בכל מקרה של ספק, התייעצות או שאלה, יש לפנות לקצין הציות ו/או למחלקה המשפטית, ואין להפעיל שיקול דעת עצמאי.טופס התייעצות
  5. כמו כן, החברה מעודדת דיווח על כל חשש או ידיעה בדבר שוחד, עבירת שחיתות או הפרה של סעיף מסעיפי תכנית הציות, על ידי מי מעובדי החברה לרבות על ידי נציגיה, סוכניה או שותפיה; או במסגרת הפעילות העסקית בחברה. עובד שידווח על עבירות, הפרות של החוק או הדין החל או הפרות של תכנית הציות, לא ייפגע בשל הדיווח.דיווחים כאמור יכול שיוגשו גם באופן אנונימי, אך עם פרטים בסיסיים שיאפשרו המשך טיפול של קצין הציות.טופס דיווח אנונימי מקוון זמין באתר

צרו עמנו קשר

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
לפניות בנושאי קבלני משנה, יש לפנות באמצעות המענה הטלפוני והפקס המפורטים באתר בלבד.