תנאי שימוש באתר

התנאים המפורטים להלן מהווים תנאי שימוש מחייבים לשימוש באתר הבית של “www.danya-cebus.co.il” ובתתי האתרים (sub-domains) שלו (להלן, ביחד: "האתר") ובשירותים המסופקים בו. הגלישה באתר והגישה אל המוצרים והשירותים, הינה בכפוף לתנאים המפורטים במסמך תנאי שימוש זה, וכן בכפוף למדיניות הפרטיות הניתנת לצפייה בכתובת הבאה. על ידי כניסתך לאתר הינך מביע הסכמתך לתנאים אלו. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לשני המינים.

 1. כללי
  1. האתר מופעל על ידי קבוצת דניה בע"מ (להלן: "החברה") ונמצא בכתובת www.danya-cebus.co.il.
  2. האתר משמש לקבלת מידע אודות פעילות חברות קבוצת דניה וגיוס עובדים (להלן: "השירותים").
  3. מובהר, כי האמור במסמך תנאי שימוש זה חל על כל מוצר ו/או מידע ו/או שירות ו/או כל תוכן אחר, מכל מין וסוג המוצג באתר ו/או הקשור בו, בכל פורמט, לרבות פורמט המוצג במכשירי סלולאר או מכשירי קצה אחרים (להלן: "תוכן" או "תכנים").
  4. גלישתך באתר והשימוש בתוכן ובשירותים הניתנים במסגרתו, על ידך או על ידי מי מטעמך, מהווים את הסכמתך לאמור בתנאי שימוש אלה. ייתכן ושימוש בשירותים מסוימים באתר יהיה כפוף להוראות ו/או כללים נוספים, שיופיעו באתר בסמוך לשירות הרלוונטי, אך אין בהם כדי לגרוע מהאמור במסמך זה.
  5. בעת גלישתך באתר והשימוש בו, נוכל לאסוף מידע אודותיך מסוגים שונים ובאופנים שונים, ובמקרים מסוימים אף להעבירו לצדדים שלישיים, לצורך מטרות מוגדרות מראש, אשר מפורטות בהרחבה במדיניות הפרטיות שלנו, בה תקבל, בין היתר, פירוט לגבי סוגי המידע שעשוי להיאסף לגביך ועל הצדדים השלישיים שייתכן ויועבר להם המידע או חלקו.
  6. חשוב שתדע כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור לנו מידע אודותיך, אך אם תסרב לכך, לא נוכל לספק לך שירותים מסויימים במסגרת האתר. מדיניות הפרטיות של החברה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה, ולכן אנו ממליצים לך לעיין בה.
  7. השימוש בתוכן באתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה. אינך רשאי להסב ו/או להמחות או לשעבד את זכויותיך בהתאם למסמך זה ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.
  8. החברה רשאית להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד את זכויותיה ו/או את מתן השירותים באתר לכל גורם אחר, וזאת ללא חובת מתן הודעה מראש.
  9. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות את התכנים ו/או השירותים אותם ניתן לבצע או לקבל במסגרת האתר, ובכלל זאת על ידי הוספת תכנים ו/או שירותים, השעייתם, או הפסקתם, וכן תהא רשאית לבצע שינויים ו/או שיפורים מכל סוג שהוא לתוכן המצוי באתר, או לסיים את הפעלת האתר בכל עת, ללא הודעה מראש.
  10. החברה תהא רשאית לשנות את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות בכל עת. השינויים ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר, ויחולו על כלל המשתמשים באתר. אנו ממליצים לך לבדוק את הנוסח המופיע באתר מעת לעת.
  11. בכל מקרה של סתירה בין תוכן המופיע באתר ובין זה המופיע ברישומי החברה, יגבר זה המופיע ברישומי החברה. "רישומי החברה" הם כל ספר, פנקס, מסמך, דף חשבון וכיוצא באלה, וכן כל אמצעי אחסון או שמירת נתונים, דיגיטלי או אחר.
  12. החברה אינה יכולה להתאים את השירות ותנאי השימוש באתר למדינות זרות ולחוקיהן. בהתאם לכך, כל הפרה של דיני מדינה זרה הקשורה ו/או הנובעת מהשימוש במידע המופיע באתר ו/או מקבלת השירותים באמצעות האתר, הינה באחריות המשתמש בלבד ולחברה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.
  13. על התוכן המצוי באתר, הגישה של המשתמש אליו והשימוש בו, יחולו דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש באתר, ובכלל זה מדיניות הפרטיות, הינו בבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית באזור תל-אביב – יפו.
  14. האמור במסמך זה מופיע בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והוא מופנה לכלל האוכלוסייה.
  15. החלוקה לסעיפים וכותרות הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.
 2. השימוש באתר
  1. הגלישה באתר הינה ללא עלות, אלא אם כן צוין אחרת באופן ברור ומפורש.
  2. הגלישה ו/או השימוש באתר, בשירותים, במידע, ובתכנים הקיימים בו הנם אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר, לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש נוסף, מסחרי או אחר. כמו כן, חל איסור על ביצוע פעולה כלשהי אשר יש בה כדי להוות הפרה של הוראות תנאי שימוש אלו ו/או הוראות הדין ו/או שיש בה כדי לגרוע באיזו מזכויותיה של החברה ו/או של צד ג' אחר כלשהו ו/או העלולה להזיק לאתר.
  3. אין לפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו ואין לפרסם כל מוצר שמקורו במידע, בין מודפס ובין שהוא מוטבע על גבי אמצעי מגנטי או אופטי כלשהו, או בכל אמצעי אחר, מבלי שניתן לכך אישור החברה מראש ובכתב ועל פי התנאים שיקבעו על ידה. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להדפיס את המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, מבלי שניתן לכך אישור החברה מראש ובכתב ועל פי התנאים שיקבעו על ידה.
  4. השימוש באתר מותר רק למי שהוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
  5. חל איסור על שימוש בתכנים של האתר באופן החורג מהתנאים המפורטים בהסכם זה, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של החברה, ובלבד שהשימוש נעשה בהתאם לאותה הרשאה. אי נקיטת פעולה על ידי החברה הנוגעת להגנת זכויותיה אודות התכנים לא תהווה ויתור מצידה על כל זכות שקיימת לה מכוח הדין.
  6. השימוש באתר ובתכנים שבו, ניתנים לשימוש כמות שהם ,(AS IS) ובהתאם להחלטות החברה.
  7. אם תתבקש על ידינו למסור פרטים, הנך מחויב למסור לנו אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. ככל שתפר הוראה זו, החברה תהא זכאית למחוק את רישומך ו/או שלא לספק לך מוצרים ו/או שירותים, וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהזכויות החוקיות שיעמדו לה כנגדך בגין ההפרה כאמור.
  8. על מתעניינים בשירותי החברה שעושים שימוש באתר הכרוך במסירת מידע אישי על אחרים מוטלת החובה לוודא כי שימושם נעשה בהתאם לדין, ובכלל זה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
 3. התוכן המתפרסם באתר
  1. אין בתוכן המתפרסם באתר, כדי להוות התחייבות מטעם החברה לביצוע עסקה או פעולה כלשהי אלא אם כן צוין במפורש אחרת. יובהר בהקשר זה כי כל תוכן המתפרסם באתר על ידי החברה איננו מהווה ייעוץ או המלצה בשום צורה שהיא בקשר עם שירותי החברה וכל שימוש שתעשה בו הוא על אחריותך בלבד.
  2. החברה אינה מתחייבת כי התוכן המוצג באתר מדויק ו/או תקף ו/או שלם ו/או מתאים למטרות ו/או לציפיות שלך, והיא אינה מציגה לך כל מצג בדבר כדאיות השימוש בו.
 4. קישורים לאתרים אחרים ותוכן של צד שלישי
  1. בעת גלישתך באתר, יתכן שתוכל לגשת למידע, מוצרים, מודעות פרסומיות, באנרים, או שירותים של צדדים שלישיים, בין היתר על ידי לחיצה על קישוריות המופיעות באתר או בדרך אחרת (להלן: "תכני הצד שלישי"). אם לא נאמר במפורש אחרת, החברה אינה קשורה בשום צורה שהיא לתכני הצד השלישי, אינה אחראית לטיבם ו/או למהימנותם ו/או לנכונותם ואינה מתחייבת כי כל הקישורים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. כל טענה הקשורה לתכני הצד השלישי, עליך להפנות לצד השלישי הרלוונטי.
  2. כדי לברר את התנאים והמחירים החלים על תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, ככל שאלה אינם מופיעים באתר באופן ברור דיו, או בכלל, אנא פנה לצדדים השלישיים הרלוונטיים.
  3. למען הסר ספק, ככל שאתר החברה יכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, החברה לא תהא אחראית למדיניות הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים אלה.
  4. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, שייגרם לך כתוצאה מהשימוש באתרים אלה, וכל שימוש שיעשה על ידך יהא באחריותך המלאה והבלעדית.
 5. הגבלת אחריות
  1. השימוש בתכנים ו/או בשירותים המוצגים באתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
  2. קבלת השירותים מאתר זה ואיכותם תלויה בגורמים טכנולוגיים שאינם תמיד בשליטת החברה, כמו זמינות ותקינות של רשת האינטרנט וכן ציוד הקצה שברשותך ותחת אחריותך.
  3. החברה אינה מתחייבת כי השירות או התוכן הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות ו/או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או יפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שיגרמו לך ו/או למי מטעמך עקב כך.
  4. החברה נוקטת אמצעים על מנת להבטיח לך גלישה בטוחה, אולם היא אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני ניסיונות חדירה למערכותיה ו/או חדירה לא מורשית לאתר ו/או הפרעות ו/או שיבושים שייגרמו למערכות המחשוב ו/או לפעילותו התקינה של האתר. החברה לא תהיה אחראית לנזק שיגרם בעקבות אירועים אלה, אם נקטה אמצעי אבטחת מידע סבירים ומקובלים.
  5. הנך מתחייב לגלוש באתר בהתאם לכל דין ולא לבצע כל פעולת חדירה ו/או שיבוש ו/או לסייע בפעולות כאלה. לידיעתך, חדירה למערכות המחשוב של האתר מהוות עבירה פלילית.
  6. אתה מתחייב בזאת לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או חסרון כיס שיגרמו לה כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלו על ידך, וכן כתוצאה מתביעה ו/או דרישה של צד ג' כלשהו הקשורה לקבלה ו/או שימוש במידע על ידך.
  7. אין באמור לעיל לגרוע מאחריות הצדדים עפ"י כל דין.
 6. קניין רוחני
  1. האתר, התכנים הכלולים בו (לרבות כל מידע המוצג בדרך כלשהי, טקסט, תוכנות, תמונות, סרטונים, גרפיקה, לקטים ובכלל זה מדדים ושמותיהם, עיצובים, קבצים קוליים, קובצי וידאו, קובצי תמונה וקבצים אחרים המופיעים באתר) אופן הצגתם, המוצרים, השירותים, וסימני המסחר בו הם קניינה רוחני של החברה ו/או מי מטעמה. אין לעשות בהם כל שימוש אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאים אלה. כל הזכויות בתכנים או בשירותים הם רכושה של החברה ו/או מי מטעמה ו/או צדדים שלישיים אשר הקנו לחברה זכויות שימוש בהם, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
  2. אין להסיר סימני זכויות יוצרים מעל גבי, או בתוך האתר, או לשנותם. חל איסור מוחלט לבצע באתר פעולות של הנדסה לאחור, הידור לאחור (de-compilation) ופירוק (disassembly). אין להשכיר, להחכיר או להשאיל תוכן כלשהו מהאתר, ואין לעקוף אמצעי הגנה.
  3. החברה מחזיקה כדין בזכות לעשות שימוש בתכנים ולא יהא בגלישתך באתר, בצפייתך בתכנים ו/או בשימוש או בהם, ככל שיותר לך מפורשות, כדי להקנות לך זכויות מכל מין וסוג שהוא באתר ו/או בתכנים ו/או בסימני המסחר שיוצגו בו.
  4. השם של האתר וכן שם המתחם (Domain Name) של האתר, הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 7. יצירת קשר
  1. ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של החברה בכל שאלה בטלפון 03-5383838 או בטופס המקוון שבכתובת הזו.

צרו עמנו קשר

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
לפניות בנושאי קבלני משנה, יש לפנות באמצעות המענה הטלפוני והפקס המפורטים באתר בלבד.